Regulamin Hackathonu "Ustawka 2020"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie w formie konkursu naukowego pod nazwą "Ustawka 2020" (dalej "Hackathon" lub "Konkurs").
 2. Organizatorem Hackathonu jest IBM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Krakowiaków 32, 02-255 Warszawa (dalej "Organizator")
 3. Partnerem naukowym Hackakthonu jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (dalej "Partner naukowy").
 4. Hackathon odbędzie się w dniach: 12 czerwca - 3 lipca 2020 r.
 5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 3 lipca 2020 r.
 6. Celem Hackathonu jest zwiększenie stanu świadomości społecznej na temat pandemii COVID-19 poprzez stworzenie modeli prognozujących zachorowalność w Polsce. Wielkości podlegające prognozowaniu to: liczba nowych zachorowań, liczba nowo zarejestrowanych zgonów i liczba nowych wyzdrowień w okresie od 15 do 26 czerwca 2020 r. Celem Hackathonu jest wyłonienie 3 zespołów, które dokonają najtrafniejszych dziennych prognoz wielkości wszystkich powyższych 3 parametrów w porównaniu z danymi publikowanymi na stronie: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data/Poland_medical_cases_chart
 7. W ramach Konkursu Organizator i Partner naukowy w określonym przez siebie zakresie dołożą starań, aby inspirować uczestników informacjami dotyczącymi sposobów rozprzestrzeniania się wirusa.
 8. Technologie wykorzystywane w ramach Hackathonu są dowolne.

§ 2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Udział w Hackathonie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Hackathonu może być wyłącznie osoba, która w dniu przystąpienia do niego ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest studentem uczelni wyższej i nie przystępuje do udziału w konkursie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 3. Hackathon jest konkursem zespołowym, a każdy uczestnik może należeć tylko do jednego zespołu.
 4. Zespół musi się składać z 3 osób.
 5. Warunkiem udziału danego zespołu w Hackathonie jest:
  1. Zgłoszenie uczestnictwa zespołu w Konkursie do 12 czerwca 2020 r. przez wysłanie imion i nazwisk wszystkich jego członków, ich adresów e-mail, zdjęć przedstawiających osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost oraz nazwy reprezentowanej uczelni na adres mailowy: filip.czerniawski@ibm.com
  2. Udział w Konkursie jest tożsamy z akceptacją przez uczestnika Regulaminu.
  3. Każdy z członków zespołu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Hackathonu w tym ogłoszenia laureatów Konkursu.
 6. Liczba zespołów biorących udział w Hackathonie nie może przekroczyć 15. O dopuszczeniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA i KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. Nad przebiegiem Hackathonu czuwać będzie 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej "Komisja").
 2. Przewodniczącego Komisji i jej członków powołuje Organizator.
 3. Skład Komisji zostanie ogłoszony do 12 czerwca 2020 r. na stronie głównej Hackathonu www.ustawka2020.pl i kanale #ustawka2020 w serwisie https://ibm-zcee.slack.com.
 4. Członkowie Komisji nie mogą brać udziału w Hackathonie.
 5. Do zadań Komisji należy:
  1. Ocena zgodności prognoz zespołów z danymi na temat rozprzestrzeniania się wirusa podawanych w źródle wymienionym w §1 pkt 7 i na tej podstawie ustalanie dziennych rankingów drużyn, ich publikowanie na stronie Konkursu oraz wybór laureatów Hackathonu.
  2. Podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych Regulaminem.
 6. Przebieg obrad Komisji jest tajny. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy wsparcie organizacyjne wydarzenia.

§ 4 PRZEBIEG HACKATHONU

 1. Hackathon będzie odbywał się zgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie.
 2. Prognozy zespołów na kolejny dzień, począwszy od 15 czerwca do 26 czerwca 2020 r. powinny być opublikowane na kanale wymienionym w § 3 pkt 3 do godziny 23:59 dnia poprzedniego w formacie:

  {"Deaths": "number","Recoveries": "number","Active cases": "number"}

  i zaszyfrowane kluczem publicznym Organizatora dostępnym na wyżej wymienionym medium.
 3. Punkty za zgłoszoną prognozę przydzielane są w zależności od miejsca w dziennym rankinkgu drużyn wyznaczanym na podstawie jej dokładności obliczanej, jako suma kwadratów różnic między prognozą zespołu, a odczytem wielkości podanym w źródle określonym w § 1 pkt 7. Punkty przydzielane są według następującej formuły:

  100 pkt – za najmniejszą sumę określoną powyżej

  80 pkt – za 2-gą kolejną sumę w porządku rosnącym

  60 pkt – za 3-cią kolejną sumę w porządku rosnącym

  50 pkt – za 4-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  45 pkt – za 5-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  40 pkt – za 6-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  36 pkt – za 7-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  32 pkt – za 8-mą kolejną sumę w porządku rosnącym

  29 pkt – za 9-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  26 pkt – za 10-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  24 pkt – za 11-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  22 pkt – za 12-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  20 pkt – za 13-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  18 pkt – za 14-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

  6 pkt – za 15-tą kolejną sumę w porządku rosnącym

 4. Brak złożenia prognozy w terminie, o którym mowa w pkt 2 powyżej skutkuje przydzieleniem 0 pkt.
 5. Informacje, dane oraz zasoby udostępniane przez Organizatora nie mogą być użyte przez uczestnika do działań na szkodę innych podmiotów, w tym innych uczestników lub zespołów biorących udział w Hackathonie.

§ 5 WYBÓR LAUREATÓW

 1. Po ukończeniu pracy Komisja ogłosi wyniki 3 lipca 2020 r.
 2. O ostatecznej pozycji zespołu zajętej w rankingu decyduje suma punktów przyznanych za prognozy dzienne w okresie, o którym mowa w § 1 pkt 7.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 6 NAGRODY

 1. Laureaci Hackathonu otrzymają dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca.
 2. Ponadto Organizator lub Partner naukowy mogą przyznać każdemu z członków zespołów, które zajęły miejsca I - III indwydualne nagrody rzeczowe o wartości do 1500 PLN.
 3. Laureaci nie mają możliwości scedowania swoich uprawnień na osoby trzecie.

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Poprzez przystąpienie do Hackathonu każdy z uczestników zapewnia Organizatora, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Hackathonu oraz że jego uczestnictwo w Konkursie w żadnym przypadku nie naruszy praw osób trzecich.
 2. Uczestnicy pozostają właścicielami praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Hackathonu przez dany zespół.

§ 8 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Hackathonie odbywa się za pomocą zgłoszenia na adres mailowy wskazany w § 2 pkt 5 lit. a oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora w formie maila zwrotnego.
 2. Komunikacja ze wszystkimi przyjętymi zespołami będzie prowadzona przez kanał Slack określony w § 3 pkt 3.
 3. Zespół może anulować swoją rejestrację w każdym momencie trwania Hackathonu.
 4. Jeśli anulowanie nastąpi podczas trwania imprezy, wszyscy członkowie zespołu zrzekają się tym samym praw im przysługujących, w tym prawa do klasyfikacji końcowej.
 5. W przypadku pytań, zastrzeżeń i reklamacji dotyczących organizacji i przebiegu Hackathonu uczestnicy powinni kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
 6. Serwis Slack udostępniany jest przez osoby trzecie, dlatego Organizator nie ponosi za niego odpowiedzialności i w szczególności nie zapewnia prawidłowego działania tego serwisu.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych uczestników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
 2. Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu określonych w §2 pkt 5 lit. a.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie właściwy ze względu na adres miejsca siedziby Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na głównej stronie Hackathonu określonej w § 3 pkt 3.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") IBM Polska sp. z o.o. w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest IBM Polska Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 32 ("IBM")
 2. IBM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem formularza pod linkiem: https://www.ibm.com/scripts/contact/contact/pl/pl/privacy/
 3. Osobami, których dane dotyczą, są uczestnicy ("Uczestnicy") konkursu - Hackathonu "Ustawka 2020" ("Konkurs").
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest określony w §2 pkt 5 lit. a Regulaminu i będzie wykorzystany do celów organizacji i przeprowadzenia imprezy. Ponadto w przypadku laureatów obejmuje on również dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagród rzeczowych (jedynie w razie ich przyznania) zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. PESEL, właściwy urząd skarbowy.
 5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez IBM:
  1. realizacja Konkursu na podstawie zgody Uczestnika - art. 6 ust.1 lit. a) RODO;
  2. inne działania w związku z realizacją Konkursu niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane dane osobowe Uczestników, zaangażowanymi w proces realizacji Projektu są:
  1. podmioty podporządkowane przedsiębiorstwu International Business Machines Corporation z siedzibą przy 1 New Orchard Road, Armonk, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, podmioty realizujące audyty, obsługę prawną, obsługę korespondencji, w miejscu gdzie prowadzą one swoją działalność;
  2. partner naukowy Konkursu: Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
 7. IBM będzie przetwarzał dane osobowe przez czas trwania Konkursu i nie będzie ich przechowywać dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich dane te są przetwarzane, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania IBM, spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. przestrzegania okresów przechowywania na potrzeby audytów lub księgowości, a także okresów bezwzględnie obowiązujących), rozstrzygania sporów oraz zgłaszania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych IBM.
 8. W związku z powyższym, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Zgłaszanie żądań wymienionych w pkt. od 8) a. do 8) c. jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: filip.czerniawski@ibm.com.
 9. Polityka prywatności IBM określająca zasady przetwarzania danych osobowych znajduje się po linkiem https://www.ibm.com/privacy/pl/pl/?lnk=flg-priv-plpl.