Organizator

IBM Polska sp. z o.o.


Partner naukowy

Uniwersytet Warszawski